สาส์นจากผู้บริหาร

นายไสว กันหอม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทรศัพท์ 061-4549140

นายสายชล คนโต
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง โทรศัพท์ 089-9399124
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ข่าวสาร เทศบาล
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานสาธารณสุข
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
งานบริหารงานคลัง
สายตรงผู้บริหาร
งานกิจการสภา
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (TONER) HP 58Aเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ขนะการเสนอรคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเปิดอ่าน
     ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการเปิดอ่าน
     ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการเปิดอ่าน
     ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเปิดอ่าน
     ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดิ่มและวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสา "เนื่ิองในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"เปิดอ่าน
     ผู้จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม (งานวันเด็ก)เปิดอ่าน
     ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (งานวันเด็ก)เปิดอ่าน
     ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (งานวันเด็ก)เปิดอ่าน
     ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างลงวินโดวส์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลรัชกาลที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักพีง เกรด Aเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-2741 สระแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กง-6289 สระแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบตัดไม้เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปริ้นท์เตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องปริ้นเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มขุ่นเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงมือเปิดอ่าน
     ประกาศต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่และตออายุโดเมนเนมการใช้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กฉ-6221 สกเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวเปิดอ่าน
     ประกาศซ่อมประปาเปิดอ่าน
     ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศเปิดอ่าน
     ประกาศซื้อหมึกคอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเปิดอ่าน
     ประกาศซื้อกระดาษ A4เปิดอ่าน
     ประกาศจ้างทำข้าวกล่องเปิดอ่าน
     ประกาศซื้อน้ำถ้วยเปิดอ่าน
     ประกาศซื้อผงหมึกถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     ประกาศซื้อกระดาษ A4เปิดอ่าน
     ประกาศจ้างเข้าเล่มพร้อมปกใสเปิดอ่าน
     ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้างเปิดอ่าน
     ประกาศซ่อมรถ กข 7349เปิดอ่าน
     ประกาศซื้อวัสดุอื่น (ถุงมือและรองเท้าบูท)เปิดอ่าน
     ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเปิดอ่าน
     ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเปิดอ่าน
     ประกาศซ่อมรถบรรทุกน้ำเปิดอ่าน
     ประกาศจ้างทำป้ายไวนิลเปิดอ่าน
     ประกาศสร้างห้องน้ำเปิดอ่าน
     ประกาศซ่อมบ้านเทอดไท้เปิดอ่าน
     ประกาศจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     ประกาศซ่อมรถบรรทุกขยะเปิดอ่าน
     ประกาศซ่อมประปาม.8เปิดอ่าน
     ประกาศซื้อวัสดุสำนักงานเปิดอ่าน
     ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเปิดอ่าน
     ประกาศจ้างทำตราปั๊มแป้นไม้ (กองช่าง)เปิดอ่าน
     ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.11เปิดอ่าน
     ประกาศจ้างบุคคลภายนอก (งานป้องกัน)เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 64 คน
หมายเลข IP 3.236.116.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,045,937

การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนโคกสูง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค เทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : saraban_05270801@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์