สาส์นจากผู้บริหาร

นายไสว กันหอม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทรศัพท์ 061-4549140

นายสายชล คนโต
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง โทรศัพท์ 089-9399124
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ข่าวสาร เทศบาล
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานสาธารณสุข
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
งานบริหารงานคลัง
สายตรงผู้บริหาร
งานกิจการสภา
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากผู้บริหาร
รวมลิงค์ อบต/ทต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบล
ทำเนียบฝ่ายสภาเทศบาลตำบล
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เทศบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสาร เทศบาล
สภาพทั่วไปของเทศบาล
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ของเทศบาล
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานควบคุมภายใน
รายงานการติดตามประเมินผลควบการควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
Competency ของบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานสาธารณสุข
ผลงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
แสดงความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
งานบริหารงานคลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการบริหารพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สายตรงผู้บริหาร
เทศบาลคืออะไร ?
เทศบาลนครคืออะไร
เทศบาลเมืองคืออะไร
เทศบาลตำบลคืออะไร
ขนาดของเทศบาล
นายกเทศมนตรีคือใคร?
งานกิจการสภา
เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
งานประชุมสภา
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสูง
เมนูทางขวา
แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ควบคุมภายใน
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการจัดการเเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกสููง
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.โคกสูง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ฐานข้อมูลภาครัฐ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโคกสูง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโคกสูง
คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรของเทศบาลตำบลโคกสูงเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโคกสูง
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานอัยการ จ.สระแก้ว
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง(ELE)
ห้องสมุดกฏหมาย
ตรวจสอบสภาพอากาศ
google
e-LAAS
กรมบัญชีกลาง
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง(ELE)
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 66 คน
หมายเลข IP 3.236.116.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,041,240

การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนโคกสูง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค เทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : saraban_05270801@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์