สาส์นจากผู้บริหาร

นายไสว กันหอม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทรศัพท์ 061-4549140

นายสายชล คนโต
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง โทรศัพท์ 089-9399124
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ข่าวสาร เทศบาล
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานสาธารณสุข
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
งานบริหารงานคลัง
สายตรงผู้บริหาร
งานกิจการสภา
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของเทศบาล 

สภาพทั่วไปของเทศบาล
สภาพทั่วไปของเทศบาล  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.  ด้านกายภาพ
๑.๑  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

                เทศบาลตำบลโคกสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ที่ 8 ถนนธนะวิถี ตำบลโคกสูง  อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  1 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 65  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  40,625  ไร่  เทศบาลตำบลโคกสูง  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง เมื่อวันที่  26 ตุลาคม  2552 และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546  และมาตรา  7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  โดยมี  นายไสว  กันหอม  เป็นนายกเทศมนตรี  คนปัจจุบัน เทศบาลตำบลโคกสูง มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

                                      ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                ตำบลหนองแวง  อำเภอโคกสูง
                                      ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ตำบลโนนหมากมุ่น  อำเภอโคกสูง
                                      ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ                ประเทศกัมพูชา
                                      ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                ตำบลหนองม่วง  อำเภอโคกสูง๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพโดยทั่วไปของตำบลโคกสูง  เป็นที่ราบลาดเทไปทางทิศตะวันออกไปสู่ประเทศกัมพูชา  มีภูเขาที่สำคัญ  คือ  เขาอีด่าง

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

                - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า พายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ ๔๑.๔๐ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๑.๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป (ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๘) 

                - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งซึ่งอาจนานประมาณ ๑ ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   ปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี ๙๘๒.๔๐ มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกตลอดปี ๑๐๑ วัน และปริมาณฝนสูงสุด ๔๕.๗๕ มิลลิเมตร (ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๘) 

                - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๖  องศาเซลเซียล (ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๘) 

๑.๔  ลักษณะของดิน

                ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง

                ๒.๑ เขตการปกครอง

เทศบาล มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

          หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสูง       มีนายเสรสรรค์     น้อย             เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไร่ฝ้าย  มีนางเสาวลักษณ์  แก่นจันทร์ใบ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเสม็ด  มีนายบุญหลาย     กันหอม       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๔ บ้านละลมติม     มีนายเฉลียว         จิตรพวน     เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๕ บ้านหาดสำราญ  มีนายชิติพัทธ์       อันสมบูรณ์   เป็นกำนัน

          หมู่ที่ ๖ ดอนหลุม           มีนายสัญชัย         โสดาจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๗ บ้านน้อย           มีนายวีระพงษ์       เที่ยวธรรม   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๘ บ้านโคกไม้งาม  มีนางทองวัน         ทาหาวงษ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหญ้าแก้ว มีนางสมพร       เพ็ชรจิตต์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสิม     มีนางจารุมน        ขันประภัย   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่มไทร        มีนายบุญทัน       วิวาสุข       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 59 คน
หมายเลข IP 3.236.116.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,044,413

การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนโคกสูง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค เทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : saraban_05270801@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์