ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สาส์นจากผู้บริหาร

นายตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล
ปลัดเทศบาล
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ
ส่วนสาธารณสุข
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
กิจการสภาเทศบาล
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูงได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตำบลโคกสูง

 

 ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสูง
วันที่ประกาศ : 2019-11-29

สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.175.108
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,064,900

เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 มีนาคม 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลงานเทศบาล
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : koksoong_ske@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.