ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สาส์นจากผู้บริหาร

นายตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล
ปลัดเทศบาล

นายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ
ส่วนสาธารณสุข
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
แผนพัฒนาตำบล
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานยนต์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดต้นบริเวณประปาบ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (ห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ) ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิล ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA/Hilux Vigo_D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำไวนิล รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยวันสงกรานต์ ขนาด ๒*๑.๕ เมตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มเครื่องดื่ม (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒)เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียง โครงการประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของขวัญ/ของที่ระลึก โครงการประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมตกแต่งปรัมพิธีและสถานที่พร้อมทำความสะอาด (หลังแล้วเสร็จกิจกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตัวกระจายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ Router+Wifi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่และต่ออายุโดเมนเนมระบบเว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะแบบฝังกลบ ขนาดพื้นที่ ๓,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกไม้งาม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. พร้อมขอตั้งเหล็ก จำนวน ๕๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๖๔ สระแก้ว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งภายในห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไร่ฝ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประสัมพันธ์การจัดงานเทศบาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสูง ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP ๘๕A,๓๕A) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไร่ฝ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (โทนสีเหลือง) เพื่อใช้จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๒ ป้าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศ่บาลตำบลโคกสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้กิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่ฝ้าย สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไรฝ้าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน ห้องสำนักปลัด ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบน้ำประปาบ้านหนองสิม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มขุ่นก้อน ๒๕KG ๘๐ กระสอบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เพื่อปฏิบัติ งานจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือตามที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคล งานระบบสารสนเทศ ธุรการ งานเอกสาร งานสารบรรณต่างๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานไฟฟ้ากองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๓๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวัน ปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ จากสำนักงาน เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง (คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๔๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม (โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะสองแผ่นดิน ไทย - กัมพูชา เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงหรีด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงาน ทำงานธุรการ งานเอกสาร กองการศึกษา) หรือรายละเอียดงานตามที่เทศบาลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงาน ทำงานธุรการ งานเอกสาร กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เพื่อปฏิบัติงานประปาฯ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือตามที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เพื่อปฏิบัติ งานจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือตามที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานยามรักษาการณ์รักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง หรือรายละเอียดงานตามที่เทศบาลโคกสูง กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เพื่อปฏิบัติ งานจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือตามที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เพื่อปฏิบัติ งานจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือตามที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เพื่อปฏิบัติงานประปาฯ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือตามที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เพื่อปฏิบัติ งานจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือตามที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานแม่บ้าน ดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร รายละเอียดงาน ตามที่เทศบาลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาสเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานยามรักษาการณ์รักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง) หรือรายละเอียดงานตามที่เทศบาลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานดับเพลิงและงานกู้ชีพกู้ภัย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือรายละเอียดงานตามที่เทศบาลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานดับเพลิงและงานกู้ชีพกู้ภัย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือรายละเอียดงานตามที่เทศบาลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานดับเพลิงและงานกู้ชีพกู้ภัย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือรายละเอียดงานตามที่เทศบาลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานดับเพลิงและงานกู้ชีพกู้ภัย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา หรือรายละเอียดงานตามที่เทศบาลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานไฟฟ้ากองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงาน ทำงานธุรการ งานเอกสาร กองช่าง) หรือรายละเอียดงานตามที่เทศบาลโคกสูงกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขและแนว ตำบลโคกสูง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาประตูกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองเปิดทางน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไร่ฝ้าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไร่ฝ้าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสิม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสิม ตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไร้ฝ่าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสูง จำนวน ๓ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.4.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,002,072

เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลงานเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : koksoong_ske@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.