ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สาส์นจากผู้บริหาร

นายตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล
ปลัดเทศบาล

นายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
รวมลิงค์ อบต/ทต.

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารบุคคล
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
ส่วนสาธารณสุข
เครือข่ายของเรา
แผนพัฒนาตำบล
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล  

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

 

เทศบาลตำบล  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ดังนี้

·         มาตรา  16  เทศบาลตำบล  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(1)      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2)      การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และที่จอดรถ

(3)      การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

(4)      การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(5)      การสาธารณูปการ

(6)      การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ

(7)      การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

(8)      การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9)     การจัดการศึกษา

(10)  การสังคมสงเคราะห์

(11)  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12)  การบำรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13)  การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14)  การส่งเสริมการกีฬา

(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีของประชาชน

(16)  ส่งเสริมการมีส่วนของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18)  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

(19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ  และสถานที่อื่นๆ

(24)  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(25)  การผังเมือง

(26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28)  การควบคุมอาคาร

(29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.107.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 998,437

เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
233 หมู่8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
Tel : 037-441299,037-441297   Fax : 037-441299,037-441297
Email : koksoong_ske@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.